( A teljes anyagot doc formátumban  letöltheti itt )


A 2003. év történéseiből:PÜSPÖKKARI KÖRLEVÉL

 

A pogány misztikát és a keresztény hagyományt zavarosan ötvöző tanok hirdetői ellen lép fel a katolikus egyház. Pápai Lajos győri megyéspüspök bejelentette, hogy az embereket megtévesztő tanokról hamarosan körlevelet ad ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar.

 

A katolikus püspök elmondta: meglepődve tapasztalják, hogy bizonyos jobboldali lapok, műsorok, mozgalmak a keresztény hagyománnyal homlokegyenest ellenkező nézeteket hirdetnek. Pápai Lajos a keresztény értékrend védelme érdekében szorgalmazza az elhatárolódást ezektől a tanoktól.

 

Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök:

 

- Olyan mozgalmakkal, amelyek ilyen nyílt keresztényellenes támadássorozatokat adnak közzé, azokkal nem árulunk egy gyékényen.

 

A különféle vallási irányzatokat összemosó nézetekre példaként Pápai Lajos egy jobboldali hetilapban megjelent cikket említett, amely szerint a kereszténységnek nem volt szerepe a magyarok nemzetté válásában.. A megyéspüspök hozzátette: az elterjedőben lévő tanításokról a Magyar Katolikus Püspöki Kar a közeljövőben körlevelet ad ki.

 

 

 

Új Ember (katolikus hetilap)

 

 

Újpogány tanok, a New Age veszélyei

 

Pápai Lajos győri püspök szeptember 24-én, a püspökség sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet a "New Age"-es tanok terjedésének veszélyére. Hazánkban is - éppúgy mint nyugaton - számos, a vallással vagy éppen Jézussal kapcsolatos tudománytalan írás jelenik meg, amelyek megzavarhatják azokat, "akiknek hitükről nincs értelmiségi szintű ismeretük". A püspök egyúttal megerősítette mindazt, amit korábban is hangsúlyozott: "egy újpogány, szinkretista alapról induló nyílt keresztényellenes támadás-sorozattal állunk szemben. Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy bizonyos jobboldali lapok, műsorok helyet adnak a nyílt, keresztényellenes propagandának."

 

A győri sajtótájékoztatón a püspök hozzátette, hogy a veszélyekre való figyelmeztetés nem egy politikai jellegű, a jobboldalon belüli támadásról szól, csupán arról: nem vállalható közösség a kereszténység ellenségeivel.

 

Megtudtuk: Pápai Lajos szerkeszti azt a körlevelet, amelyet a magyar katolikus püspöki kar ad majd ki a megtévesztő tanokról.

 

A győri püspökség arról is hírt adott, hogy október 9-én első alkalommal utazik győri egyházi delegáció Írországba. A küldöttség - Pápai Lajos megyéspüspök vezetésével - a győri vérrel könnyező Szűzanya-kép másolatát ajándékozza a Clonfert Egyházmegye híveinek. Walter Lynch, az ír egyházmegye egykori püspöke éppen háromszázötven éve hagyta el a szigetet azzal a képpel, amely 1697. március 17-én, Szent Patrik, Írország védőszentjének ünnepén vérrel könnyezett a győri székesegyházban.

 

 

 

 

Jobb oldali orgánumok és az ősvallás

 

A győri megyéspüspök keresztényellenes propagandára figyelmeztet

 

 

 

A Győrött rendezett Barankovics-emlékülésen tartott beszédében Pápai Lajos győri megyéspüspök megdöbbentőnek ítélte, hogy egyes jobboldali lapok keresztényellenes propagandának adnak helyet. A püspök példaként említette Szörényi Levente egyik rádiós nyilatkozatát, amelyben a zeneszerző-előadó a pogány ősi valláshoz való visszatérésre buzdított.

 

A New Age nevű szellemi mozgalom a hetvenes években, az Egyesült Államokban született meg, s ma már Magyarországon is meglehetősen sok hívet szerzett magának. A New Age nem egységes irányzat: szinkretista módon több nyugati és keleti vallás (az ókori gnoszticizmus, a manicheizmus, az egyiptomi vallás, hinduizmus, buddhizmus), filozófiai trend (például a teozófia), valamint az asztrológia, a természetgyógyászat és sok egyéb elemei vegyülnek benne, amiből ki-ki kedvére mazsolázhatja ki a számára legkedvesebb gondolatokat.

 

Nem meglepő hát, hogy a katolikus egyház hosszú ideje aggódva figyeli e nehezen definiálható, mégis futótűzszerűen elharapózó tanok terjedését.

 

II. János Pál életrajzi könyvében és egy enciklikájában is felszólalt mindezek ellen, a Vatikán pedig felhívást idézett minden hívőhöz, lelkipásztorhoz és világi személyhez, vallási rendhez, plébániához, hogy szellemileg vértezze fel magát a New Age kihívásaival szemben. A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan még nem foglalt állást ezekkel kapcsolatban, de a

Legkülönbözőbb katolikus orgánumokban számos értekezés, interjú, felhívás jelent meg, amely elítéli a tévtanok terjedését, és arra buzdítja a híveket, hogy határolja el magát azoktól. E témakörben az egyik legaktívabb szerző a sokat idézett Gál Péter atya, aki több cikkben fejtette ki a véleményét magáról a New Age-ről, a Harry Potter-lázról, vagy éppen a jógáról.

 

Pápai Lajos megyéspüspök szerint - mint beszédéből kiderül - "újpogány, szinkretista alapról induló, nyílt, keresztényellenes támadássorozattal állunk szemben". Tagadhatatlan, hogy a magyarországon mindinkább elterjedő, saját egyházzal és számos iskolával rendelkező táltoshit rokonságot mutat a New Age irányzataival. A táltoshit iránt érdeklődők jó pénzért maguk is részt vehetnek olyan kurzusokon, amelyek elvégzése után maguk is Táltossá válhatnak. A Kovács András vezette Táltos Iskola és Energia Klinika nevű "intézmény" például ilyen kínálattal várja leendő diákjait: az energia és az anyag egymásba való behelyettesítése, a Magyar Nemzet ősi hite a teremtésről és a teremtőben, az ember, mint rezgés és mint mikrokozmosz, betekintés a negyedik dimenzióba, táltos homeopátia a fénylélek üzenete által. Az érdeklődő csupán arra nem kap magyarázatot, mindezt a tudást az iskola oktatói, vagyis a táltosok - tekintve, hogy a táltoshit több száz éve legfeljebb szórványokban, nem autentikus formájában létezik Magyarországon - milyen módon szerezték meg?

 

A megyéspüspök szerint Szörényi rádiónyilatkozatában az ehhez az egyházhoz, tanításhoz való visszatérést hirdette meg. Szörényi Levente nem zárkózott el attól, hogy a kérdésében állást foglaljon, de mivel pillanatnyilag vidéken tartózkodik, csak később nyilatkozik. Rosta Mária - a legtöbb Szörényi-produkció kiadója -, a Zikkurat Kft. ügyvezetője azonban a

Népszavának úgy nyilatkozott, valaki össze akarja ugrasztani egymással a Kossuth-díjas művészt és a katolikus egyházat; márpedig ebből a viharból csak az egyház kerülhetne ki vesztesen, hiszen az Illés zenekar oszlopos tagja, az István, a király egyik szerzője az emberek körében olyan népszerűségnek örvend, ami nehezen ingatható meg.

 

Egy napilapos értesülés szerint Pápai Lajos úgy nyilatkozott, a közeljövőben körlevél formájában jelenik meg a katolikus egyház a New Age-dzsel kapcsolatos állásfoglalása. Kérdésünkre a Magyar Katolikus Püspöki Kar sajtóirodája úgy válaszolt, hogy a Püspöki Kar nem tervezi ilyen dokumentum kiadását. Megkerestük a győri Egyházmegyei Hivatalt, de sem a megyés püspököt, sem titkárát nem találtuk hivatalában, így a megyés püspök

állásfoglalásáról a holnapi lapszámban tudósítunk.

 

Kerékgyártó György

 

KÉPALÁÍRÁS

 

A táltoshit rokonságot mutat a New Age irányzataival

 

 

Firehungary – magyarországi karizmatikus Forum:

 

 

Kedves Testvérek!

 

Köszönöm H. L.-nak, hogy továbbította ezt a cikket. Azért örülök neki különösen, mert a környezetemben is egyre többször hallom vallásos emberektől, hogy az ősi táltos hit az igazi, meg a pártus herceg, meg az asztrológia, meg sorolhatnám. Sokszor vissza se tudok kérdezni, hogyan fér ez a sok zagyvaság össze a kereszténységével. Szörényi Levente nézetei nekem is régóta gyanúsak, de nem ítélem el és még kevésbé osztom a cikkíró álláspontját, miszerint:

 

.... "valaki össze akarja ugrasztani egymással a Kossuth-díjas művészt és a katolikus egyházat; márpedig ebből a viharból csak az egyház kerülhetne ki vesztesen," ....

Kerékgyártó György

 

Azért rossz ez a feltételezés, mert egy keresztény ember tévhitét – az újságíró szerint legalábbis -- a püspökök vagy papok nem tisztázhatnák anélkül, hogy a felek ne haragudnának meg egymásra. Ez tévedés! Sőt fenyegetés, hogy nehogy szólni merjen valaki a sok gagyi-hit és annak megnyilvánulási ellen, hanem jobb ha csendben marad az Egyház, mert veszíthet egy népszerű személy és rajongói + követői köreivel szemben. Ennek éppen az ellenkezője igaz, óriási szükség van arra, hogy ne – szinte egyedül -- GÁL PÉTER atya, hanem végre a katolikus Egyház minden papja kötelességének tartsa a figyelem felhívását hitbeli eltévelyedésekre. Szörényi pedig akkor cselekszik helyesen, ha megköszöni, hogy végre valaki/valakik megmutatta neki a helyes utat, a jó irányt. Az embernek nem szükségszerű megmaradni a tévedéseikben. HA viszont a figyelmeztetés ellenére megmaradnak az eretnekségben, azzal levették a felelősséget Egyházunkról, papjainkról. Mindenesetre, ha választani kellene az örök élet elvesztése és Szörényi szimpátiájának elvesztése között, az dönt jól, aki az utóbbit választja. Ugyanis Jézus azt mondta: "Aki bennem hisz, annak /örök/élete van" és ha ez igaz -- mert ezt kell idejében mindenkinek tisztázni -- akkor igaz a mondás fordítottja is.

 

Szeretettel: M

 

 

 

 

 

Néhány gondolat az okkultizmus és a nemzetek sorsának összefüggéseiről

 

Szakály László

 

 

 

"Összeadták magukat a pogányokkal, és utánozták tetteiket. Az ő isteneiknek szolgáltak, és ez lett a vesztük. Saját fiaikat áldozatul adták, és leányaikat a démonoknak. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét Kánaán isteneinek vitték áldozatul. Így vérrel szennyezték be földjüket, tetteikkel megfertőzték magukat, gonoszságuk miatt hűtlenek lettek. Az Úr haragja újra fellángolt népe ellen, öröksége iszonyat tárgya lett számára. A pogányok kezébe adta őket, s gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Ellenségeik elnyomták őket, öklük lesújtott rájuk. Majd újra meg újra megmentette őket, de álnokságukkal ingerelték, és visszaestek vétkeikbe. Ám ismét rátekintett nyomorúságukra, mihelyt meghallotta könyörgésüket. Szövetségére gondolt és irgalmas lett, nagy irgalmában megváltoztatta szándékát. Engedte, hogy részvétet találjanak azoknál, akik őket fogságba hurcolták. Ments meg minket, Urunk, mi Istenünk, és vezess haza a pogány népek közül! Hogy magasztaljuk szent nevedet, és téged dicsérve dicsekedhessünk. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökké! Mondja az egész nép: Úgy legyen!"  (Zsolt. 106.35-48)

 

 

Azok a nemzetek, amelyek önkényes módon saját pszichikai erejükre támaszkodva létesítenek kapcsolatot a természetfeletti világgal, azok mindig az okkultizmusban találják magukat.

 

Miért óvta Isten Izraelt a kánaáni nemzetek szokásaitól, vallásaitól?

 

Mert ezeknek a nemzeteknek nem volt Istentől származó kijelentése, ezért hitük hamis, okkult eredetű volt: "idegen istenek" imádásában és bálványimádásban fejeződött ki. Hitük gyakorlása kultikus helyekhez kötődött, gonosz szokásokkal, rituális prostitúcióval sőt több helyütt rituális emberáldozatokkal. Szinte törvényszerű ez, hiszen az okkultizmus démoni eredetű "kijelentésekre" épül. Jézus azt mondja a démonokról, hogy "azért jönnek, hogy lopjanak, csaljanak, hazudjanak és öljenek." A sátán "embergyilkos kezdettől fogva". A gonosz lelkek azért "lépnek be" az ember tudatába, hogy megfosszák Istentől kapott alkotóképességétől, illetve eltorzítsák azt. (Ennek is tulajdonítható, hogy a világ legszegényebb nemzetei általában az okkultizmussal átitatott nemzetek. Ahol viszont megszabadulnak az emberek a boszorkányságtól és démoni befolyástól, ott csodálatos fejlődés következhet be.) Számtalan nemzet tűnt el a történelem folyamán. Az egykor erős nemzetek hatalmukat, befolyásukat, sőt földjüket is, éppen az okkultizmuson alapuló szokásaik, vallásuk miatt vesztették el, mert:

 

- az okkultizmus teljesen megfosztja az embert attól, hogy teljesítse Istentől kapott küldetését;

 

- mindez Isten ítéletét vonja maga után, ahogy az a Bibliában áll:

 

"Mindezt ugyanis útálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból."

(MTörv. 18, 12)

 

A hazaszeretet torzulásaként jelentkező nacionalizmusok is többnyire okkult gyökerekből táplálkoznak. Sajnos az újjáéledő magyar nacionalizmus sem mentes ettől, ezt jelzi már a más népek és nemzetek iránti megvetése és gyűlölete is. "Nemzeti tradíció" címszó alatt okkult dolgokat népszerűsít, értéknek kikiáltva olyan eszmeiséget, amely a Biblia és a történelem tanúsága szerint komoly szerepe van egy nemzet hanyatlásában!

Népszerűsíti a sámán-kultuszt, révüléseket, extázisokat keres, szellemeket idéz, hamis természet-kultuszt erőltet - másrészt tagadja Jézus Krisztus megváltó művét, annak egyszeri és megismételhetetlen voltát, tagadja Jézus zsidó származását, és helyette valamilyen szkíta krisztust fabrikál magának, a zsidóságot és az Egyházat a Biblia meghamisításával vádolja... és még hosszasan sorolhatnánk. Vigyázzunk, hogy jogos nemzeti önérzetünket és önbecsülésünket senki se használhassa fel arra, hogy hamis tanok csapdájába ejthessen! A keresztény ember mindig a "szikla alapra", Jézus Krisztus tanítására és példájára építse házát!

 

 

vissza