A Szentlélek

 

Még sok mondani valóm volna a számotokra de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem  magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. János 16,12-15

 

Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. (Jn.16,13)

 

A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket, mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.   János 14,26

 

A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok!  I.Tesszaloniki 5,19-22

 

 

Azért mondtam mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az az óra, amikor mindaz, aki meg öl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. Azért teszik ezt mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. (Jn. 16,1-3)

 

 

"Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Erről ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van." (1Ján 1,1-3)

 

 

 

Isten akarata

 

 

 

Boldog az a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál!

"De még boldogabbak azok, akik Isten  szavát hallgatják, és megtartják azt"  (Lk.11,28)

 

 

Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: Tegyétek meg amit mond! (Jn. 2,5)

 

 

Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Azután kitárta kezét tanítványai felé és így szólt: Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.   Máté 12,48b-50

 

Ti a barátaim vagytok ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. (Jn.15,14)

 

 

Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem tud rossz gyümölcsöt terenmni, sem   rossz fa jó gyümölcsöt teremnni. Minden fát amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.  Tehát a gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ‘Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az aki megcselekszi Atyám akaratát, aki a menyben van. (Mt. 7,17-21)

 

 

Miért mondjátok nekem: Uram! Uram! , ha nem cselekszitek, amiket mondok?   Lukács 6,46

 

Nem mindenki, aki azt mondja nekem : Uram ! , Uram! , megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát aki a menyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram! , Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor majd kijelentem nekik: Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!   Máté 7,21-23

 

 

  

 

 

 

 

Ki a farizeus ?

 

 

Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak eljönni.   Máté 22,3

 

 

Mert a pap ajka tudást őriz, és tanítást keresnek szájából, mert ő a Seregek Urának követe.

Ti azonban letértetek az útról és sokakat megbotránkoztattatok tanításotokkal; megszegtétek Lévi szövetségét, - mondja a Seregek Ura.    Malakiás 2,7-8

 

Azt mondjátok: Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűntársak a próféták vérében. De ti  magatok tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak. akik a profétákat megölték.  Ti is betöltitek atyáitok mértékét.  Máté 23,30-32

 

 

 

De jaj nektek gazdagok mert megkaptátok vigasztalástokat!   Lukács 6,24

 

Aki a kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt ami a tiétek?    Lukács 16, 10 / 12

 

 

Ekkor azt mondta nekik: Ti  ugyan igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Luk. 16,15

 

 

Ezért mondom nektek: Minden bűnt és káromlást megbocsátanak az embereknek, de ha valaki a Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Ha valaki az Emberfia ellen mond valamit, azt megbocsátják neki, de ha valaki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátanak meg sem ezen a világon, sem az eljövendőben.   Máté 12,31-32

 

Ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer; de aki a Szentlelket káromolja, annak nincs bocsánat. Lk. 12,10

 

Ha valaki az Ember fia ellen mond valmit, azt megbocsátják neki, de ha valaki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátank meg sem ezenn a világon, sem az eljövendőben. (Mt.12,32)

 

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik be szeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni.   Máté 23,13

 

Jaj nektek, mert sir emléket emeltek a prófétáknak, atyáitok pedig megölték őket. Lk. 11,47

 

 

 

Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani! (Lk. 19,40)

 

Sokan mondják majd nekem azon a napon: 'Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben tettünk sok csodát?' Akkor majd kijelentem nekik: 'Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!'  (Mt. 7,17-23)

 

 

 

 

Milyen legyen a magatartásunk?

 

 

 

Boldogok lesztek, amikor gyülölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a menyben! Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal.    Lukács 6,22-23

 

Ezért mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg - de a tetteiket ne kövessétek, mert mondják ők de nem teszik meg. Máté 23,3

 

 

Nektek viszont, akik hallgattok engem, azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal akik gyűlölnek titeket! Áldjátok azokat aki, aki átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket.  Lukács 6,27-28

 

Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.   János 6,31-33

 

Szeressétek tehát ellenségeiteket! Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva; így nagy lesz a jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek, mert ő kegyes a hálátlanokhoz és gonoszokhoz. Legyetek irgalmasok, mint a ti  Atyátok is irgalmas!   Lukács 6,35-36 (Máté 5,43-48)

 

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.   Máté 5,48

 

Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem  mentek be a mennyek országába.   Máté 5,20

 

Ha azonban te figyelmeztetted az igazat, hogy ne vétkezzék az igaz, és ő nem vétkezik, valóban élni fog, mert figyelmeztetted őt, s így megmentetted lelkedet.< (Ez 3,18-21)

 

Ne féljetek hát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el a világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. (Mt. 10,26)

 

 

" Atyám  bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek" (Lk.23,34)

 


vissza a honlapra