( A teljes anyagot doc formátumban  letöltheti itt )


Jézus eljövetelével . . .

Az üdvözítő Jézus Krisztus eljövetelével Isten azt akarta, hogy az általa alapított egyház az egész emberiség üdvösségének eszköze legyen (vö. ApCsel 17,30-31* ). E hitigazság nem kisebbíti a tényt, hogy az egyház őszinte tisztelettel tekint a világ vallásaira, de radikálisan kizárja azt a felfogást, melyet „vallási relativizmus hat át” és arra a vélekedésre vezet, hogy »az egyik vallás annyit ér, mint a másik « ”.

Amennyiben igaz, hogy a többi vallás követői elnyerhetik az isteni kegyelmet, az is igaz, hogy tárgyilagosan nézve súlyosan hátrányos helyzetben vannak azokkal szemben, akik az egyházban az üdvösség eszközeinek teljességét birtokolják.

„Az anyaszentegyház gyermekei azonban el ne felejtsék, hogy kiváltságos helyzetüket nem saját érdemeiknek, hanem Krisztus különös kegyelmének kell tulajdonítaniuk; s ha nem válaszolnak rá gondolattal, szóval és cselekedettel, nem csupán nem üdvözülnek, hanem szigorúbb ítélet alá esnek.”

Érthető tehát, hogy az egyház az Úr parancsának megfelelően (vö. Mt 28,19-20* * ) és a minden ember iránti szeretet követelményeként „szüntelenül hirdeti és hirdetnie is kell Krisztust, aki »az út, az igazság és az élet « (Jn 14,6), akiben az emberek megtalálják a vallásos élet teljességét, s akiben Isten mindeneket kiengesztelt önmagával”.

(Részlet a Hittani Kongregáció Dominus Jesus kezdetű nyilatkozatából)

 

* „Isten elviselte ennek a tudatlanságnak az idejét, most azonban hírdeti, hogy mindnyájunknak bűnbánatot kell tartani mindenütt, mert meghatározott egy napot, amelyen ítélkezni fog a világ felett igazságban egy férfi által, akit arra rendelt, és igazolt is mindenki előtt, mikor feltámasztotta halottaiból.” (ApCsel 17,30-31)

* * „ Menjetek tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,19-20)

 

* * *

 

Sűz Mária - Medjugorjeből:

A nyugatról:

"A nyugat előrevitte a civilizációt, de Isten nélkül, mintha ő lenne önmaga teremtője." 1981 október

* * *

 

A Máriás Papi Mozgalom folyóirata, a 'Mária Kora' elsô számától kezdve (1999/1.) részletekben közli a HK prefektusával, Ratzinger bíborossal 1984-ben készült interjút, amibôl kiderül, hogy tudósok, teológusok és vezetô egyházi személyek belülrôl támadják A HIT ALAPJAIT 1973 óta, éspedig olyan alattomos eszközökkel, hogy nem lehet ellenük fellépni. A Hittani Kongregáció tagjai között is vannak ilyenek. Gyakran ennek a néhány erôszakos személynek az akarata érvényesül a csendes többséggel szemben. "Ilyen sátánitámadásra az egyház életében még nem volt példa." - ezzel fejezôdik be a cikk

1.része.

A többség Krisztus igazi követôje, akik szelíden és alázatosan nem szállnak szembe az erôszakosokkal. A biblia világosan leírja, hogy az utolsó idôk nagy szorongattatása LELKI SÍKON megy végbe (Dán 12,1, Ef 6,11-18, 2Kor 10,3-4), ez pedig az igaz hit ellen irányuló, rendkívül alattomos sátánitámadás. Néhány erôszakos személy akadályozza sok jelenés és üzenet egyházi elismerését is, korántsem tisztességes eszközökkel.

Ratzinger bíboros annakidején a 'Dominus Iesus' dokumentumot ért támadásokra válaszolva, így nyilatkozott:

"A DOMINUS IESUS azokkal a JELENKORI TEOLÓGIAI, filozófiai ÁRAMLATOKKAL SZEMBEN foglal állást Krisztus egyértelmű tanítása mellett, amelyek ezt félremagyarázzák és úgy terjesztik AZ EGYHÁZON BELÜL.

E jelenségek alapvető következménye -- állapította meg Ratzinger bíboros -- a názáreti Jézus történelmi alakja és maga az Isten azonosságának elvetése."

"A racionalizmus és a materializmus megrontotta a teológusok egy részét. Ezek hatással vannak a papokra és a püspökökre, és ennek Isten népe issza meg a levét." (Gabriele Amorth: Egy ördögűzô tapasztalatai, Ecclesia, Budapest, 1994.)
vissza
FŐOLDAL